Skip to main content

Gebruikersvoorwaarden HealthTrain Platform

Onder HealthTrain Platform vallen de HealthTrain app (beschikbaar voor iOS/Android) en HealthTrain Portal.

1. Algemeen en functionaliteiten 

 1. Het HealthTrain Platform wordt u aangeboden door HealthTrain II B.V. 

Naast de gebruikersvoorwaarden is ook de privacyverklaring van HealthTrain II B.V. van toepassing welke u kunt raadplegen via: https://www.healthtrain.app/privacy/.

 1. Als cliënt (hiermee wordt ook bedoeld: patiënt) kunt het HealthTrain Platform gebruiken om:
 • Uw persoonlijke programma bij uw therapeut te volgen; 
 • Uw activiteiten, voortgang en doelen bij te houden; 
 • Oefeninstructies en feedback van uw therapeut te raadplegen; 
 • Huiswerkopdrachten te raadplegen; 
 • Educatiemodules en FAQ’s te raadplegen; 
 • Herinneringen voor het uitvoeren van uw persoonlijke programma te ontvangen; 
 • Berichten te sturen aan en te ontvangen van uw therapeut;
 • Te videobellen met uw therapeut;
 • Uw Activity Tracker te koppelen aan het HealthTrain Platform; 
 1. Als therapeut kunt u het HealthTrain Platform gebruiken om: 
 •  Uw cliënten uit te nodigen voor afspraken; 
 •  Uw cliënten te zoeken binnen het door u ingevoerde cliëntenbestand; 
 •  De (persoons)gegevens van de door u ingevoerde cliënten in te zien; 
 •  Programma’s beschikbaar te maken voor uw cliënten; 
 •  Op cliëntniveau de voortgang van de door u voorgeschreven programma’s te  monitoren;
 •  Berichten te sturen aan en te ontvangen van uw cliënten. 
 1. HealthTrain II B.V. maakt gebruik van een crash feedback tool voor het diagnosticeren van eventuele problemen met het HealthTrain Platform. Mocht zich een crash voordoen dan heeft u de keuze om bepaalde gegevens met HealthTrain II B.V. te delen die wij kunnen gebruiken om de crash te verhelpen. Indien u hier toestemming voor geeft verzamelt HealthTrain II B.V. alsdan de volgende gegevens:
 • IP-adres;
 • Device type;
 • Versie besturingssysteem;
 • Versie HealthTrain App;
 • Technische details van de crash.  

Hiernaast maakt HealthTrain II B.V. gebruik van logging om foutmeldingen of problemen te monitoren. Deze logs worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Deze logs worden maximaal 7 dagen bewaard. In deze logs worden de volgende gegevens opgeslagen: 

 • User ID; 
 • IP adres;
 • Device type 
 • Versie besturingssysteem; 
 • Versie Healthtrain App. 
 1. HealthTrain II B.V. doet alles wat in haar vermogen ligt om het HealthTrain Platform beschikbaar te maken en te houden voor u. HealthTrain II B.V. garandeert echter niet dat het HealthTrain Platform zonder onderbreking of foutloos werkt. U kunt geen rechten ontlenen aan het gebruik van het HealthTrain Platform.
 2. Door het doorlopen van de inlogprocedure verklaart u akkoord te zijn met en te voldoen aan deze gebruikersvoorwaarden van HealthTrain II B.V.

2. Licentie aan gebruikers

 1. HealthTrain II B.V. verleent u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het HealthTrain Platform te gebruiken. U mag het HealthTrain Platform alleen gebruiken op de apparaten gekoppeld aan uw account bij de app-aanbieder(s) waar u gebruik van maakt. 
 2. Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan om zelf of door derden het HealthTrain Platform of bestanden, software, gegevens en/of materialen afkomstig uit het HealthTrain Platform te verveelvoudigen, verspreiden, na te maken en/of de broncode van het HealthTrain Platform te reverse engineeren of te decompileren, of soortgelijke handelingen uit te (laten) voeren.
 3. Als u als therapeut gebruik maakt van het HealthTrain Platform dan bent u en/of uw werkgever gehouden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om onrechtmatig gebruik van het HealthTrain Platform en de daarin verwerkte (persoons)gegevens te voorkomen. 
 4. Als u als therapeut gebruik maakt van het HealthTrain Platform dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving die verband kan houden met het gebruik van het HealthTrain Platform, waaronder Europese en toepasselijke lokale wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (NL) en de Bundesdatenschutzgesetz (Dtsl). 

3. Account van gebruikers 

 1. Uw account is persoonlijk en niet overdraagbaar, u bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw inloggegevens en het correct invoeren van uw (persoon)gegevens en/of de (persoons)gegevens van uw cliënten.
 2. Om een account op het HealthTrain Platform aan te maken dient u een aantal (persoon)gegevens te verstrekken. HealthTrain II B.V. verwerkt deze (persoons)gegevens enkel met als doel het aanmaken van een persoonlijk account. Meer specifiek gaat het om de volgende (persoons)gegevens: 
 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw mobiele nummer;
 • Uw e-mailadres: 
 • De door u gewenste taal van het HealthTrain Platform. 

Let wel: het gaat hierbij enkel om het aanmaken en in stand houden van een persoonlijk account voor het HealthTrain Platform an sich. Gebruikt u het HealthTrain Platform als cliënt dan is uw therapeut verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van uw persoonlijke programma, huiswerkopdrachten, oefeninstructies en feedback, educatiemodules et cetera. 

4. Intellectueel eigendom

 1. U erkent dat het HealthTrain Platform onder andere broncode, gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van HealthTrain II B.V., aan HealthTrain II B.V. gelieerde ondernemingen of derden en beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.
 2. Deze gebruikersvoorwaarden en/of het gebruik van het HealthTrain Platform strekt niet tot enige overdracht of een verbintenis tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom van HealthTrain II B.V., aan HealthTrain II B.V. gelieerde ondernemingen of derden aan u. 
 3. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk (kunnen) maken op intellectuele eigendomsrechten van HealthTrain II B.V., aan HealthTrain II B.V. gelieerde ondernemingen of derden. 

5. Staken diensten

 1. HealthTrain II B.V. is gerechtigd op elk door haar gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen.

6. Meldplicht gebruiker

 1. Mocht u op de hoogte raken van een (beveiligings)lek in het HealthTrain Platform dan bent u verplicht HealthTrain II B.V. hiervan onverwijld op de hoogte brengen.

7. Opzeggen en verwijderen, bewaren van informatie

 1. Mocht u op enig moment geen gebruik meer willen maken van het HealthTrain Platform dan kunt u een verzoek tot verwijdering van uw account via de verwijderingsfunctie binnen het HealthTrain Platform indienen. HealthTrain II B.V. verwijdert in dat geval uw account en de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het account in stand te houden. Als u een cliënt bent, worden uw persoonsgegevens verwerkt zolang uw account geactiveerd is. Na deactivering worden bewaartermijnen van kracht. In beginsel bewaart HealthTrain II B.V. uw gegevens voor een periode van 2 jaar na het laatste contact. Aan het verwijderen van persoonsgegevens kunnen op grond van de wet beperkingen gesteld worden. Aan het einde van de bewaarperiode, of direct na verzoek van betrokkene, worden uw persoonsgegevens automatisch geanonimiseerd of verwijderd.     Als  u een cliënt bent die direct met ons in contact treedt, zonder tussenkomst van een therapeut, dan wordt uw account na 2 jaar inactiviteit automatisch gedeactiveerd.

Let wel: Dit betekent niet automatisch dat ook uw overige (persoons)gegevens worden verwijderd. HealthTrain II B.V. is immers niet zelfstandig bevoegd om deze te verwijderen. Alleen uw therapeut kan de inhoud van uw account, waaronder uw (persoons)gegevens, verwijderen. Mocht u dus willen dat ook die (persoons)gegevens worden verwijderd dan zult u zich met een verwijderingsverzoek tot uw therapeut moeten wenden. 

 1. HealthTrain II B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken zolang het nodig is om de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt te vervullen of om andere geldige redenen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen. 

Als u therapeut bent die in die hoedanigheid gebruik maakt van het HealthTrain Platform, worden uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens waarvoor u verantwoordelijk bent verwerkt, zolang onze overeenkomst van kracht is. Na het einde van de overeenkomst treden bewaartermijnen in werking. Aan het einde van de bewaarperiode worden uw persoonsgegevens automatisch geanonimiseerd of verwijderd. 

Als therapeut kunt u een aanvraag doen voor een cliënt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Mocht u meer willen weten over bewaartermijnen en privacy en verwerking van uw gegevens, dan kunt u via https://www.healthtrain.app/privacy/ de privacyverklaring van HealthTrain II B.V. raadplegen.

8. Links

 1. Het HealthTrain Platform bevat links naar websites van derden. HealthTrain II B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites.

9. Aansprakelijkheid en beschikbaarheid

 1. HealthTrain II B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die u lijdt welke het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van het HealthTrain Platform.
 2. HealthTrain II B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met het gebruik van uw eigen hardware en/of software.
 3. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het HealthTrain Platform. Het is verboden om wijzigingen aan te brengen in de software die de werking van de software belemmert en/of waardoor schade voor HealthTrain II B.V. of aan HealthTrain II B.V. gelieerde ondernemingen kan ontstaan.
 4. Indien en voor zover Healthtrain II B.V. of aan HealthTrain II B.V. gelieerde ondernemingen schade lijdt welke het gevolg is van uw handelen of nalaten dan zal deze schade op u worden verhaald.

10. Overige bepalingen

 1. HealthTrain II B.V. heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen, zonder u daarvan op voorhand in kennis te stellen. In een dergelijk geval dient u de nieuwe gebruikersvoorwaarden te accepteren bij het opstarten van het HealthTrain Platform.
 2. Indien enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden. In het geval een bepaling niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar is zal HealthTrain II B.V. trachten zo spoedig mogelijk in redelijkheid en billijkheid een vervangende bepaling op te stellen die wel geldig en afdwingbaar is en die voor zoveel mogelijk dezelfde strekking en inhoud zal hebben als de bepaling die zij vervangt.
 3. Indien er strijdigheid ontstaat in verschillende taalversies van deze gebruikersvoorwaarden zal de versie in de Nederlandse taal leidend zijn voor de uitleg en duiding van de gebruikersvoorwaarden.
 4. Deze gebruikersvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende rechten, verplichtingen, overeenkomsten en/of geschillen zullen worden geïnterpreteerd naar en beheerst door alle aspecten van het Nederlands recht. Dit doet geen afbreuk aan de bescherming die u geniet op grond van dwingend recht van het land waar u gewoonlijk uw verblijfplaats heeft.
 5. Eventuele claims, geschillen, verschillen of vragen die voortvloeien uit deze gebruikersvoorwaarden kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde (arrondissementsrechtbank) Midden-Nederland, locatie Utrecht, Nederland, in aanvulling op de krachtens Verordening (EU) nr. 1215/2012 (EEX-verordening) bevoegde rechterlijke instanties.